Gebruiksvoorwaarden Masterpass

Laatste update: 14 september 2017

 1.  Inleiding

  Masterpass™ van Mastercard is een digitale walletservice ('Masterpass') die wordt aangeboden door Mastercard International Incorporated (waaronder zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, 'Mastercard') en die ínformatie over uw geselecteerde rekeninggegevens, betalingen, verzendingen en loyaltyprogramma's elektronisch opslaat op één handige plek (een 'Masterpass Wallet') en die informatie op uw verzoek (onder andere via elke door Masterpass gepubliceerde applicatie voor mobiele toestellen ('mobiele app')) verstuurd naar deelnemende verkopers die de Masterpass afrekenknop (de 'Masterpass-afrekenknop') hebben op hun website, mobiele site, applicatie voor smarttoestellen of contactloze betaalterminal (elk een 'Masterpass-verkoper').

  Deze gebruiksvoorwaarden ('gebruiksvoorwaarden') en de privacyverklaring van Masterpass (de 'privacyverklaring' en, samen met deze gebruiksvoorwaarden, deze 'voorwaarden') vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Mastercard. DOOR U TE REGISTREREN VOOR EEN MASTERPASS WALLET, WAARONDER HET AANKLIKKEN VAN DE OPTIE OM DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN EVENALS ALLE ANDERE REGELS, BELEID EN PROCEDURES GERELATEERD AAN MASTERPASS DIE MASTERCARD VAN TIJD TOT TIJD AAN U KAN VERSTREKKEN (ZOALS OMSCHREVEN IN DEZE VOORWAARDEN).  U GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT U ZICH ZULT HOUDEN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE UITGEVER(S) VAN UW KAART(EN) (ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN).

  'U' (en alle afleidingen daarvan) betekent u individueel en iedere persoon die als uw agent, op uw gezag of met uw toestemming handelt, en indien u akkoord gaat met deze voorwaarden namens een bedrijf of andere rechtspersoon, die rechtspersoon. U verklaart en garandeert dat u: (i) ten minste 18 jaar oud bent (of de minimum leeftijd hebt bereikt die in uw jurisdictie geldt voor het aangaan van een bindend contract), (ii) in staat bent een juridisch bindend contract aan te gaan en (iii) een juridisch ingezetene bent van een van de landen waar Masterpass wordt geaccepteerd. Als u deze voorwaarden aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u verder dat: (x) u geautoriseerd bent om namens de rechtspersoon een bindend contract aan te gaan, (y) een dergelijke rechtspersoon geautoriseerd is zaken te doen in de jurisdictie(s) waarin u actief bent en (z) alle medewerkers, functionarissen, agenten en andere vertegenwoordigers van de rechtspersoon die uw Masterpass-wallet gebruiken bevoegd zijn daar toegang toe te verkrijgen en transacties te verrichten met gebruik van uw Masterpass-wallet. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DAN MOET U ZICH NIET REGISTREREN VOOR EEN MASTERPASS-WALLET NOCH MASTERPASS GEBRUIKEN.

  Volgens deze voorwaarden worden alle geschillen tussen u en Mastercard beslecht door BINDENDE ARBITRAGE.  Uw rechten worden bepaald door een NEUTRALE ARBITER, en uw claims kunnen niet als groepsvordering worden ingesteld. Alleen voor zover u volgens toepasselijk recht wordt gezien als consument wordt u een periode toegekend van één maand na de dag waarop Mastercard schriftelijk het arbitragebeding heeft ingeroepen om aan Mastercard aan te geven dat u wilt dat het geschil in plaats daarvan wordt ingediend bij een rechtbank. Zie artikel 26 ('Geschillenbeslechting en arbitrage') voor informatie over uw instemming om geschillen met Mastercard aan arbitrage te onderwerpen.

 2.  Uw Masterpass-wallet instellen

  U kunt zich registreren voor een Masterpass-wallet door de informatie die staat vermeld op de registratiepagina's voor de Masterpass-wallet te verstrekken aan Mastercard, waaronder (en voor zover van toepassing) een geldig e-mailadres en mobiel telefoonnummer, beveiligingsvraag/antwoord, aanmeldbericht en wachtwoord. U kunt vervolgens betalingsinformatie (kaartnummer en vervaldatum), facturatie-informatie en andere informatie voor uw creditcard, betaalkaart en oplaadbare prepaidkaart ('kaarten'), loyaltykaarten ('loyaltynummers') die worden ondersteund door Masterpass (zoals aangegeven op de registratiepagina's) en informatie over de door u geprefereerde verzendmethode opslaan. Naar alle informatie voor uw kaarten, loyaltynummers en verzendinformatie wordt in deze voorwaarden gezamenlijk verwezen als uw 'betalingsinformatie'.

 3.    Uw accountinformatie beschermen en bijwerken

  1.  Wachtwoorden. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord van uw Masterpass-wallet en voor alle activiteiten die plaatsvinden via of door het gebruik van uw Masterpass-wallet, waaronder de activiteiten van anderen (ongeacht of deze activiteiten zijn toegestaan). U moet Mastercard onmiddellijk op de hoogte brengen in het geval van ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van uw Masterpass-wallet. Mastercard behoudt zich het recht voor u te gebieden uw wachtwoorden te veranderen als Mastercard meent dat ze niet veilig meer zijn.  Noch Mastercard noch zijn agenten zullen aansprakelijk zijn voor enig verlies of enig schade van welke aard ook als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van uw Masterpass-wallet of enige betalingsinformatie (met of zonder uw kennis), behalve voor zover de voorgaande beperking krachtens toepasselijke wetgeving is verboden.

  2.  Informatie actueel houden. Alleen u bent verantwoordelijk voor het handhaven van actuele en correcte informatie met betrekking tot uw Masterpass-wallet, waaronder alle betalingsinformatie. Mastercard is niet verantwoordelijk voor de echtheid, geldigheid, juistheid of volledigheid van de betalingsinformatie die Mastercard namens u verzendt.

 4.  Uw Masterpass-wallet gebruiken

  1.  Algemeen. Wanneer u klikt op de knop 'Winkelen afronden' (of een vergelijkbare knop) op de Masterpass-site of op de site van een andere aan Masterpass gekoppelde wallet, dan verstuurt Mastercard uw geselecteerde betalingsinformatie naar de Masterpass-winkelier.  Nadat de Masterpass-winkelier uw betalingsinformatie heeft ontvangen, wordt de transactie verzonden om te worden verwerkt.

  2.  Verbinding maken met Masterpass. Masterpass kan u de mogelijkheid bieden om uw Masterpass-wallet te koppelen aan bepaalde winkeliers die u selecteert om op twee manieren sneller af te rekenen. De ene optie wordt u geboden als u afrekent op de website of applicatie van een Masterpass-winkelier.  Nadat u de bestelgegevens tijdens het afrekenen hebt gecontroleerd en bevestigd, verschijnt er een scherm dat u de mogelijkheid biedt uw Masterpass-wallet te koppelen aan de Masterpass-winkelier. De tweede verbindingsoptie houdt in dat u klikt op de knop 'Verbinding maken met Masterpass' op de website of applicatie van een Masterpass-winkelier. U krijgt dan de mogelijkheid om de koppeling tussen uw gekozen Masterpass-wallet en een specifieke Masterpass-winkelier goed te keuren. Als uw wallet eenmaal is gekoppeld aan een Masterpass-winkelier, hoeft u alleen maar op de knop 'Kopen met Masterpass' op de website of applicatie van de winkelier te klikken. U ziet dan uw relevante betalingsinformatie en hoeft alleen nog maar in te loggen op uw Masterpass-wallet om de transactie af te ronden.

  3.  Snel afrekenen. Bepaalde Masterpass-winkeliers zullen u de optie bieden om 'snel af te rekenen'. Dit betekent dat u kunt afrekenen zonder in te loggen in uw Masterpass-wallet als u ingelogd bent op de website van Masterpass-winkelier. Als een Masterpass-winkelier de optie biedt om snel af te rekenen, wordt u hierover geïnformeerd tijdens het tot stand brengen van de verbinding met uw wallet en wordt u de mogelijkheid geboden om het koppelen van uw Masterpass-wallet voor snel afrekenen goed te keuren of af te wijzen. Als u snel afrekenen inschakelt bij een Masterpass-winkelier en ingelogd bent op de website of applicatie van die winkelier, dan kun u uw transactie afronden door tijdens het afrekenen te klikken op de knop 'Kopen met Masterpass'.  U kunt uw wallet op elk moment loskoppelen van een Masterpass-winkelier vanaf de pagina Verbindingen in de accountinstellingen van uw Masterpass-wallet.

  4.  Transactie tussen u en Masterpass-winkelier Elke transactie die u verricht met uw Masterpass-wallet is een contractuele relatie rechtstreeks tussen u en de Masterpass-winkelier. De algemene voorwaarden van de Masterpass-winkelier zijn dan ook van toepassing op alle aspecten van die transactie. Mastercard is niet betrokken bij de verwerking van uw transactie en kan met betrekking tot de transactie niet door u of de Masterpass-winkelier aansprakelijk worden gehouden.

 5.  Gebruik van uw betalingsinformatie

  1.  Uw verantwoordelijkheden. Het is uw verantwoordelijk dat u uw Masterpass gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kaarten en loyaltynummers die u opslaat in en gebruikt via uw Masterpass-wallet. U bent ook verantwoordelijk voor alle bedragen die ten laste worden gebracht van uw kaarten of loyaltynummers die het resultaat zijn van transacties verricht op basis van uw betalingsinformatie die is verzonden door Masterpass en voor alle kosten die de uitgevers van uw kaarten of loyaltynummers in rekening kunnen brengen in verband met de transacties. U alleen bent verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van eventuele toepasselijke belastingen die voortvloeien uit transacties die het resultaat zijn van het gebruik van uw betaalinformatie verzonden door Masterpass en u moet zich houden aan alle toepasselijke belastingwetgeving in verband met deze transacties.

  2.  Mastercard is geen uitgever van kaarten. Mastercard is geen aanbieder van betaaldiensten volgens EU-recht en biedt geen betaaldiensten aan. Mastercard geeft geen enkel type kaarten of loyaltynummers uit.  Alle vragen of problemen met betrekking tot uw kaarten of loyaltynummers moeten worden gericht aan de bank of financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven of, indien van toepassing, aan de partij die de loyaltynummers aanbiedt, en niet aan Mastercard. MASTERCARD VERKLAART NIET DAT UW KAARTEN OF LOYALTYNUMMERS GELDIG OF BETROUWBAAR ZIJN OF DAT DE PARTIJEN DIE UW KAARTEN OF LOYALTYNUMMERS HEBBEN UITGEGEVEN DE AANGEVRAAGDE TRANSACTIES ZULLEN GOEDKEUREN OF NAKOMEN.

 6.  Oplossing van transactieproblemen

  Mocht u vragen hebben over een transactie die is verricht met Masterpass, dan moet u contact opnemen met de winkelier waarmee u die transactie bent aangegaan. U kunt ook bepaalde rechten en bescherming genieten uit hoofde van uw overeenkomst met de bank of financiële instelling die uw kaart heeft uitgegeven of uit hoofde van toepasselijk recht met betrekking tot de kosten voor transacties die ten laste worden gebracht van uw geregistreerde kaarten. Raadpleeg uw overeenkomst met de uitgever van uw kaart voor meer informatie en toepasselijke wetten.

 7.  Licentieverstrekking

  1.  Masterpass-licentie. Zolang u voldoet aan deze voorwaarden, verstrekt Mastercard u een beperkte, niet-exclusieve, onveranderbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie, zonder recht op sublicentie, om Masterpass uitsluitend te gebruiken voor het opslaan en verzenden van uw betalingsinformatie naar Masterpass-winkeliers.

  2.  Licentie voor mobiele app. Zolang u voldoet aan deze voorwaarden, verstrekt Mastercard u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor de mobiele app die rechtstreeks kan worden gedownload van de Masterpass-site of van een legitieme marktplaats (zoals de Apple Store of Google Play), en alleen in objectcodeformaat, voor uw persoonlijke gebruik voor rechtmatige doeleinden, op één compatibel mobiel toestel dat uw eigendom is of dat u beheert en om toegang te verkrijgen tot uw Masterpass-wallet en deze te gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden. U mag de mobiele app niet reproduceren, verspreiden of in het openbaar weergeven of uitvoeren. U mag de mobiele app niet gebruiken voor enig doel anders dan het doel waarvoor de mobiele app specifiek werd ontworpen. De term mobiele app, zoals die wordt gebruikt in deze voorwaarden, omvat ook alle updates en aanpassingen van de mobiele app die u ter beschikking worden gesteld door Mastercard (tenzij daarvoor aparte voorwaarden worden verstrekt). Als het u onder toepasselijk recht verboden is de mobiele app te gebruiken, dan mag u de app niet gebruiken.

  3.  Verboden gedrag. U mag Masterpass niet voor enig ander doel gebruiken en mag niet:

   1.  de broncode voor de mobiele app of andere zaken gerelateerd aan Masterpass decompileren of onderwerpen aan reverse engineering of op een andere wijze daartoe toegang (proberen te) krijgen of wijzigingen aanbrengen of proberen aan te brengen aan de mobiele app of Masterpass (behalve voor zover het voorgaande verbod niet is toegestaan onder het toepasselijk recht);

   2.  toegang verkrijgen tot of gebruikmaken van diensten of systemen van Mastercard of Masterpass anders dan is toegestaan onder deze voorwaarden, noch het beheer van diensten of systemen van Mastercard beschadigingen, verstoren of belemmeren;

   3.  Masterpass gebruiken in verband met gedragingen, transacties of zakelijke activiteiten die frauduleus of illegaal zijn, zoals naar eigen goeddunken door Mastercard bepaald;

   4.  zich registreren op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen;

   5.  beveiligingsmechanismen die worden gebruikt door of namens Mastercard, waaronder de mobiele app, verstoren, omzeilen of wijzigen;

   6.  een geautomatiseerd systeem, waaronder 'robots', 'spiders' of 'offline readers' gebruiken of starten om toegang te krijgen tot Masterpass;

   7.  optreden als tussenpersoon, aggregator of servicebureau voor betalingen voor uzelf of namens derden, waaronder het behandelen, verwerken of verzenden van fondsen voor derden.

   8.  toegang tot Masterpass verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen, doorverkopen aan of hiertoe anderszins geld vragen van een partij;

   9.  virussen, wormen, defecten, Trojan horses of een dergelijke programmering van een destructieve aard overdragen; of

   10.  proberen een van de voorgaande handelingen uit te voeren, of een persoon helpen of toestaan een van de voorgaande handelingen uit te voeren.

  4.  Naleving van de wet. U moet voldoen aan alle geldende toepasselijke wetten, regels, regelgevingen, richtlijnen en overheidsvoorschriften op internationaal, federaal, staats- en lokaal niveau inzake uw gebruik van Masterpass. Mastercard kan, naar eigen goeddunken, uw verzoek om zich te registreren voor een Masterpass-wallet aanvaarden of weigeren en kan uw toegang tot uw Masterpass-wallet of tot betalingsinformatie in uw Masterpass-wallet op enig moment of om wat voor reden dan ook ongedaan maken of anderszins opschorten, onder andere wanneer Mastercard vermoedt dat er sprake is van fraude of illegaal, ongeautoriseerd of ongepast gedrag.

 8.  Sms-berichten, locatiegebaseerde informatie en gebruik van mobiele applicaties

  1.  Sms-berichten. Wanneer de aanbieder van uw mobiele telefoondiensten sms-berichten van Masterpass ondersteunt, dan kunt u, wanneer u zich registreert voor een Masterpass-wallet, ervoor kiezen verschillende meldingen te ontvangen in de vorm van sms-berichten die worden verstuurd naar uw mobiele telefoon.  Wanneer u die keuze maakt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en keurt u goed dat u dergelijke sms-berichten ontvangt.  Uw standaard tarieven voor berichten, gesprekstijd en data zullen van toepassing zijn.  Het aantal berichten dat u elke maand ontvang zal variëren afhankelijk van het aantal transacties dat u verricht en de voorkeuren die u selecteert tijdens de registratieprocedure. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen door in te loggen op uw Masterpass-wallet en uw voorkeuren te bewerken in uw accountinstellingen.

  2.  Vertraagde aflevering van berichten. Als uw mobiele telefoon uit staat, geen bereik heeft of te maken heeft met verschillende andere omstandigheden, is het mogelijk dat u niet al uw berichten ontvangt of dat berichten vertraagd worden afgeleverd.  Mobiele en andere draadloze verzenddiensten en -netwerken zijn inherent onveilig en onderhevig aan serviceonderbrekingen, zwakke of uitvallende signalen en andere gebreken waarover Mastercard geen controle heeft.  MASTERCARD ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERTRAAGDE OF GEEN ONTVANGST VAN SMS-BERICHTEN OF ANDERE MOBIELE INFORMATIE OF BEVEILIGINGSINBREUKEN GERELATEERD AAN HET VOORGAANDE.

  3.  Tarieven telefoonmaatschappij. Alle tarieven en boetes die in rekening worden gebracht door uw telefoonmaatschappij of enige andere derde in verband met uw gebruik van Masterpass of uw mobiele toestel zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

 9.  Aanpassingen aan Masterpass

  1.  Tarieven en kosten. Hoewel Masterpass momenteel gratis beschikbaar wordt gesteld door Mastercard, kan Mastercard, naar eigen goeddunken, te allen tijde in de toekomst kosten in rekening brengen voor Masterpass (of voor eventuele extra functies of functionaliteit) en zal u van tevoren op de hoogte stellen over dergelijke toekomstige kosten voor zover dit volgens toepasselijk recht verplicht is. Alleen voor zover u volgens toepasselijk recht wordt gezien als consument, hebt u het recht het contract te annuleren wanneer Mastercard kosten in rekening begint te brengen voor Masterpass. Mastercard kan Masterpass of de diensten en systemen van Mastercard te allen tijde beëindigen, aanpassen of wijzigen en zal u van tevoren informeren over een dergelijke beëindiging, aanpassing of wijziging voor zover dit volgens toepasselijk recht verplicht is. Deze wijzigingen kunnen vereisen dat u uw betalingsinformatie of andere informatie gerelateerd aan uw Masterpass-wallet bijwerkt om Masterpass te kunnen blijven gebruiken. Mastercard aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting jegens u met betrekking tot eventuele wijzigingen of veranderingen die worden doorgevoerd in Masterpass of de diensten of systemen van Mastercard.

  2.  Aanpassingen aan deze voorwaarden. Mastercard kan te allen tijde en van tijd tot tijd de bepalingen van deze voorwaarden wijzigen of andere kennisgevingen of berichten met betrekking tot Masterpass verstrekken, door ze op de website of de mobiele app van Masterpass te zetten, ze u te bezorgen via Masterpass of ze te e-mailen naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Masterpass-wallet. U wordt geacht deze kennisgevingen en berichten te hebben ontvangen binnen 24 uur nadat Mastercard ze heeft geplaatst, aan u heeft bezorgd of naar u heeft gemaild.  Als u die aanpassingen van deze voorwaarden of andere kennisgevingen en berichten over Masterpass niet accepteert, dan is de enige optie die u hebt het gebruik van Masterpass te staken en uw account te beëindigen. Als u na die ingangsdatum Masterpass blijft gebruiken, betekent dit dat u de aanpassingen die van toepassing zijn op die diensten aanvaardt.

 10.  Feedback

  Van tijd tot tijd kan Mastercard u vragen om feedback, suggesties, opmerkingen of ideeën (of u kunt die uit eigen beweging verstrekken aan Mastercard) (gezamenlijk 'feedback') over Masterpass of andere Mastercard-producten of -diensten, maar u bent niet verplicht ons van feedback te voorzien.  U gaat ermee akkoord dat Mastercard alle feedback die u verstrekt mag gebruiken en exploiteren voor elk doel, zonder de verplichting van welke aard dan ook en zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving, boekhouding, compensatie of iets anders ter verantwoording aan u.

 11.  Eigendom en rechten

  Tussen u en Mastercard bezit en behoudt Mastercard alle rechten, eigendomsbewijzen en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in en van (a) Masterpass, inclusief de Masterpass-wallet; (b) de mobiele app; en (c) de systemen en diensten van Mastercard (gezamenlijk 'Mastercard-eigendom'). Mastercard, zijn licentieverleners of externe partners bezitten en behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in alle namen, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, slogans, logo's, domeinnamen of andere onderscheidingstekens van Mastercard of zijn licentieverleners of externe partners die worden gebruikt in verband met Masterpass, waaronder 'Masterpass', 'Masterpass-wallet', 'Masterpass-connected wallets', 'Masterpass Online', het logo van de Masterpass-afrekenknop en 'Masterpass Checkout Services' ('handelsmerken').  U hebt niet het recht een handelsmerk op enige manier te gebruiken zonder daartoe vooraf schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van de eigenaar van dat handelsmerk. Mastercard behoudt zich alle rechten voor op het eigendom van Mastercard en handelsmerken die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze voorwaarden.

 12.  Producten en diensten aangeboden door Masterpass-winkeliers

  Elke aankoop via Masterpass van een product of dienst aangeboden door een Masterpass-winkelier is onderhevig aan de specifieke algemene voorwaarden van de Masterpass-winkelier die zijn vastgelegd in de volledige omschrijving van het product of de dienst en is een contractuele relatie rechtstreeks tussen u en de Masterpass-winkelier. De opname van producten of diensten van een Masterpass-winkelier in een product, dienst of technologie die u toestaat of verplicht af te rekenen met uw Masterpass-wallet houdt geen goedkeuring, aanbeveling of garantie in door Mastercard van de producten of diensten of van de Masterpass-winkelier die ze aanbiedt.

 13.  Websites van derden.

  Masterpass kan inhoud van derden bevatten en links naar websites van derden of pop-ups vertoont door of namens derden die onafhankelijk zijn van Masterpass en geen eigendom zijn van of beheerd worden door Mastercard ('websites van derden'). Links naar websites van derden worden uitsluitend opgenomen en pop-ups vertoont door of namens derden worden uitsluitend mogelijk gemaakt voor het gemak van de gebruikers en houden geen goedkeuring, aanbeveling of garantie in door Mastercard. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de inhoud, veiligheid, werking of het gebruik van websites van derden, noch voor de producten of diensten die hierdoor worden aangeboden of verkregen, noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie verkregen van een website van derden. Als u op een link naar of in een pop-up van een website van derden klikt, verlaat u de diensten die worden beheerd door Mastercard. Eventuele persoonlijke informatie die u verstuurt nadat u Masterpass verlaat, zal niet worden verzameld of beheerd door Mastercard. Dit is onderworpen aan de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Website van de derde. Het is uw verantwoordelijkheid om de beleidsrichtlijnen te lezen voordat u informatie naar een website van derden verstuurd en u verstrekt uw informatie op eigen risico. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, VRIJWAART U MASTERCARD UITDRUKKELIJK TEGEN ALLE VERLIES, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE U LIJDT OF AANGAAT ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN WEBSITES VAN DERDEN.

 14. Privacy

  Mastercard is zich bewust hoe belangrijk het is dat uw privacy wordt gerespecteerd.  De privacyverklaring geeft een beschrijving van de manier waarop Mastercard persoonlijke informatie met betrekking tot Masterpass verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, evenals de keuzes en toegangsrechten die u hebt met betrekking tot dergelijke persoonlijke informatie over u.

 15.  Uw verklaringen

  U verklaart en komt overeen dat (a) de informatie die u verstrekt aan Mastercard in verband met uw registratie voor een Masterpass-wallet waarheidsgetrouw en correct is en dat u deze te allen tijde juist en actueel zult houden; en (b) u zich zult houden aan deze voorwaarden en aan alle toepasselijke wetten, regels en regelgeving op lokaal, staats-, federaal en internationaal niveau in verband met uw gebruik van Masterpass.

 16.  Vrijwaring

  U gaat ermee akkoord Mastercard en diens business partners, en hun functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en gelieerde partijen (de 'gevrijwaarde partijen') te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade (werkelijke schade en gevolgschade), verliezen, boetes en kosten (inclusief juridische en andere professionele honoraria en kosten van onderzoek) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (a) uw gebruik van Masterpass; (b) uw (of iedereen die uw Masterpass-wallet gebruikt) schending van deze voorwaarden of toepasselijk recht; (c) uw nalatigheid of opzet; (d) een geschil tussen u en een derde, waaronder een Masterpass-winkelier of financiële instellingen; of (e) uw schending van de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten.

 17.  Afwijzing van garanties

  1.  Algemene afwijzing. MASTERPASS WORDT GELEVERD OP BASIS VAN EIGEN BATE EN SCHADE. DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WIJZEN SPECIFIEK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT VAN INFORMATIE, RUSTIG GENOT, CONFORMITEIT, EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MASTERCARD GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INFORMATIE IN MASTERPASS (WAARONDER INFORMATIE GERELATEERD AAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN EEN MASTERPASS-WINKELIER) OF OP WEBSITES VAN DERDEN JUIST OF VOLLEDIG ZAL ZIJN, OF DAT MASTERPASS OF EEN WEBSITE VAN DERDEN GEEN FOUTEN ZAL BEVATTEN, NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN, GEEN SPYWARE, MALWARE, ADWARE, VIRUSEN, WORMEN OF ANDERE KWAADAARDIGE CODE ZAL BEVATTEN OF CONFORM UW WENSEN ZAL FUNCTIONEREN. MASTERCARD GEEFT GEEN GARANTIE DAT MASTERPASS ZAL WERKEN OP UW HARDWARE, MET UW BESTURINGSSYSTEEM OF MET ANDERE SOFTWARE DIE OP UW COMPUTERS OF MOBIELE TOESTELLEN GEÏNSTALLEERD IS. INFORMATIE DIE DOOR U WORDT VERKREGEN VAN MASTERCARD GEEFT GEEN GARANTIES. U AANVAARDT ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN MASTERPASS.  HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM TE BEPALEN OF MASTERPASS PASSEND EN GESCHIKT IS VOOR UW BEHOEFTEN.

  2.  Afwijzing met betrekking tot transacties. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT MASTERCARD GEEN CONTROLE HEEFT OVER UW TRANSACTIES WAARBIJ BETALINGSINFORMATIE WORDT GEBRUIKT DIE NAMENS U DOOR MASTERPASS WORDT VERSTUURD, EN MASTERCARD KAN NIET GARANDEREN DAT ALLE TRANSACTIES ZULLEN WORDEN VOLTOOID OF DAT DE PERSOON DIE UW KAART OF LOYALTYNUMMER HEEFT UITGEGEVEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DE TRANSACTIES AUTORISEERT DIE U INITIEERT.

 18.  Beperking van aansprakelijkheid

  1.  Beperking. ONGEACHT OF ENIG VERHAAL IN DEZE VOORWAARDEN HET OORSPRONKELIJKE DOEL NIET TOT GEVOLG HEEFT, ZIJN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK EN ZULLEN ZIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE, VERZWARENDE, GEVOLG- OF ENIGE ANDERE SCHADE, INCLUSIEF PERSOONLIJKE SCHADE, SCHADE AAN BEZIT, GEBRUIKSDERVING, BEDRIJFSSCHADE, ECONOMISCHE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING, WAARBIJ GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET SOORT ACTIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ACTIES MET BETREKKING TOT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET (A) DEZE VOORWAARDEN; (B) MASTERPASS, WAARONDER UW GEBRUIK VAN MASTERPASS IN COMBINATIE MET EEN APPLICATIE VAN DERDEN; (C) EEN ONDERBREKING IN DIE DIENST GERELATEERD AAN MASTERPASS; (D) EEN KAART, LOYALTYNUMMER OF WEBSITE VAN DERDEN; (E) EEN PRODUCT OF DIENST VERKREGEN DOOR EEN TRANSACTIE VERRICHT MET BETALINGSINFORMATIE VERZONDEN DOOR MASTERPASS; (F) HET HANDELEN OF NALATEN VAN EEN MASTERPASS-WINKELIER; (G) UW GEBRUIK VAN UW MOBIELE TOESTEL, WAARONDER EEN GEBREK AAN AANDACHT VOOR UW OMGEVING DAT HET RESULTAAT IS VAN DERGELIJK GEBRUIK; OF (H) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG DOOR EEN PARTIJ TOT DE DIENSTEN EN SYSTEMEN VAN MASTERCARD, WAARONDER PERSOONLIJKE GEGEVENS, ZELFS ALS EEN VAN DE VRIJWAARDE PARTIJEN GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U DOET AFSTAND VAN ALLE REEDS BEKENDE OF LATER ONTDEKTE VORDERINGEN DIE U KUNT DOEN TEGEN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN MASTERPASS, UW MOBIELE TOESTEL OF DEZE VOORWAARDEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, IS MASTERCARD NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN IN GEGEVENS OVER LOYALTYNUMMERS, OMSCHRIJVINGEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN AANGEBODEN DOOR MASTERPASS-WINKELIERS OF TARIEVEN OF BOETES VAN TELEFOONMAATSCHAPPIJEN OF REKENINGKOSTEN OF -BOETES VOOR KAARTEN DIE U IN REKENING WORDEN GEBRACHT VOOR UW GEBRUIK VAN MASTERPASS, WAARONDER KOSTEN EN BOETES DIE HET RESULTAAT KUNNEN ZIJN VAN HET TERUGDRAAIEN VAN TRANSACTIES.

  2.  Aansprakelijkheidsbeperking. ONGEACHT HET VOORAFGAANDE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES OF ANDERE AANSPRAKEN VOORTVLOEIEND UIT EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERSZINS DE HONDERD EURO (€ 100) NOOIT OVERSCHRIJDEN.

  3.  Essentieel element. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING BEHALVE VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IN DIE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN ALLE OF EEN DEEL VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U EN OP DE OMVANG EN DUUR VAN DE GARANTIES VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN, EN DE OMVANG VAN HUN AANSPRAKELIJKHEID ZAL HET MINIMUM TOEGESTANE ZIJN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT OF SLUIT AANSPRAKELIJKHEID UIT VAN MASTERCARD (I) DIE VOORTVLOEIT UIT OPZET OF OPZETTELIJKE ROEKELOOSHEID DOOR MASTERCARD, (II) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN MASTERCARD, (III) VOOR FRAUDE OF BEDROG, OF (IV) EEN AANGELEGENHEID WAARBIJ HET VOOR MASTERCARD ONWETTIG ZOU ZIJN AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF PROBEREN UIT TE SLUITEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 19.  Beëindiging

  1.  Duur en beëindiging. Deze voorwaarden zijn van kracht totdat ze worden beëindigd zoals bepaald in dit artikel 19. Mastercard kan uw gebruik van Masterpass, uw toegang tot uw Masterpass-wallet of uw toegang of gebruik van betalingsinformatie in uw Masterpass-wallet te allen tijde, met of zonder reden en zonder kennisgeving, opschorten of beëindigen, waaronder in het geval dat Mastercard van mening is dat (i) uw contactgegevens niet actueel zijn of u niet reageert op berichten gericht aan u; (ii) de informatie die u hebt verstrekt om uw Masterpass-wallet te verkrijgen onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is; (iii) u zich bezighoudt met illegale activiteiten; (iv) u een van deze voorwaarden hebt geschonden; of (v) uw Masterpass-wallet langer dan dertien (13) maanden niet actief is geweest.  U kunt deze voorwaarden met betrekking tot Masterpass om wat voor reden dan ook of zonder reden beëindigen, wanneer het u uitkomt, door alle gebruik van Masterpass en de mobiele app te staken.

  2.  Effect van Beëindiging. Bij beëindiging van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, zullen de rechten en licenties die aan u verleend waren met betrekking tot Masterpass met onmiddellijke ingang beëindigd worden en zult u onmiddellijk alle gebruik van Masterpass moeten staken. De voorwaarden, bepalingen en garanties in deze voorwaarden, die naar hun aard en context bedoeld zijn om de beëindiging van deze voorwaarden te overleven, zullen overleven, waaronder artikel 5 (Gebruik van uw betalingsinformatie), artikel 6 (Oplossing van transactiekwesties), artikel 10 (Feedback), artikel 11 (Eigendom en rechten), artikel 13 (Websites van derden), artikel 14 (Privacy), artikel 15 (Uw verklaringen), artikel 16 (Vrijwaring), artikel 17 (Afwijzing van garanties), artikel 18 (Beperking van aansprakelijkheid), artikel 19 (Beëindiging), artikel 25 (Toepasselijk recht), artikel 26 (Geschillenbeslechting en arbitrage) en artikel 29 (Toewijzing). Mastercard is niet aansprakelijk voor schade, winstderving of andere vorderingen die voortvloeien uit de beëindiging of opschorting van uw toegang tot Masterpass.

 20.  Klantenservice

  Ga naar het onderdeel 'Ondersteuning' op de Masterpass-website als u vragen hebt of problemen hebt met het gebruik van Masterpass.

 21.  Berichtgevingen

  Tenzij door Mastercard in verband met Masterpass anders is bepaald, moeten alle berichtgevingen die van u vereist zijn onder deze voorwaarden worden verstuurd naar de adressen die Mastercard van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aangeeft.  U stemt in met de ontvangst van bepaalde van ons afkomstige elektronische berichten zoals verder omschreven in ons privacybeleid. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met elektronische berichten.

 22.  Volledige overeenkomst

  Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderhavige onderwerp.

 23.  Relatie van de partijen

  Deze voorwaarden beteken in geen geval een gezamenlijke onderneming, mede-eigendom, een partnerschap of een agentuurovereenkomst tussen u en Mastercard, en mogen niet als zodanig worden opgevat.

 24.  Begunstigde derden van Mastercard

  U erkent en aanvaardt dat elke gelieerde partij en dochteronderneming van Mastercard een derde begunstigde is van deze voorwaarden en dat de gelieerde partijen en dochterondernemingen van Mastercard het recht hebben een bepaling van deze voorwaarden die een voordeel oplevert voor (of rechten voorziet ten gunste van) hen rechtstreeks ten uitvoer te brengen en zich daarop te beroepen. Geen enkele andere persoon of ander bedrijf is een derde begunstigde van deze voorwaarden.

 25.  Toepasselijk recht

  Algemeen Op deze voorwaarden zijn de wetten van de staat New York van toepassing met uitsluiting van richtlijnen inzake strijdige wetgeving.

  Consumenten Alleen voor zover u volgens toepasselijk recht wordt gezien als consument en afhankelijk van waar uw gebruikelijke verblijfplaats is in Nederland, is op deze voorwaarden Nederlands recht van toepassing.

 26.  Geschillenbeslechting en arbitrage

  1.  Algemeen. In het belang van het beslechten van geschillen tussen u en Mastercard op de doelmatigste en meest kosteneffectieve manier, komen u en Mastercard overeen dat elk geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden wordt beslecht door bindende arbitrage. Arbitrage is minder formeel dan een rechtszaak en een rechtbank. Bij arbitrage wordt gebruikgemaakt van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan een beperkter onderzoek dan in een rechtbank worden toegestaan en kan de zaak worden onderworpen aan een zeer beperkte beoordeling door een rechter. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoedingen en compensaties toekennen die een rechter kan toekennen. Deze overeenkomst om geschillen te onderwerpen aan arbitrage is onder andere van toepassing op alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een aspect van deze voorwaarden, op basis van een contract, onrechtmatige daad, verordening, fraude, onjuiste voorstelling of een andere juridische theorie, en ongeacht of een vordering zich voordoet tijdens of na beëindiging van deze voorwaarden. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DEZE VOORWAARDEN AAN TE GAAN, U EN MASTERCARD ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSVORDERING.

  2.  Uitzonderingen. Ondanks de bepalingen in artikel 27(a) zal niets in deze voorwaarden worden beschouwd als het doen van afstand, uitsluiten of anderszins beperken van het recht van beide partijen om: (i) een individuele rechtsvordering in te stellen bij het kantongerecht; (ii) een handhavingsvordering in te stellen via de toepasselijke federale, staats- of lokale instelling als die rechtsgang openstaat; (iii) een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening bij de rechter; of (iv) een proces aanhangig te maken bij een rechtbank in verband met een inbreukvordering betreffende intellectueel eigendom.

  3.  Arbiter. Iedere arbitrage tussen u en Mastercard zal worden beslecht onder de Federal Arbitration Act en is onderworpen aan de Commercial Dispute Resolution Procedures (procedures voor het beslechten van commerciële geschillen) en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen) (gezamenlijk 'AAA-regels') van de American Arbitration Association ('AAA'), zoals gewijzigd door deze voorwaarden, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org of u kunt bellen met de AAA op +1-800-778-7879 of contact opnemen met Mastercard.

  4.  Kennisgeving; proces. Een partij die van plan is arbitrage in te schakelen moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil sturen aan de andere partij per aangetekende U.S. Mail of per Federal Express (met handtekening bij aflevering) of, en alleen als die andere partij geen actueel fysiek adres heeft verstrekt, per elektronische post ('kennisgeving'). Het adres van Mastercard voor kennisgevingen is: Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, VS. De kennisgeving moet: (i) de aard en de grondslag voor de vordering of het geschil beschrijven; en (ii) vermelden om welke specifieke compensatie wordt verzocht ('eis'). De partijen zullen zich te goeder trouw inspannen om de vordering rechtstreeks op te lossen; maar als de partijen hiertoe niet tot een overeenkomst komen binnen 30 dagen nadat de kennisgeving is ontvangen, dan kunt u of Mastercard een arbitrageprocedure beginnen. Tijdens de arbitrage mag het bedrag van een door u of door Mastercard gedane schikkingsaanbieding niet bekend worden gemaakt aan de arbiter totdat de arbiter komt tot een definitieve beslissing en eventuele toekenning. Als het geschil definitief in uw voordeel wordt beslecht door arbitrage, dan zal Mastercard u het hoogste bedrag van de volgende bedragen betalen: (A) het eventuele bedrag dat werd toegekend door de arbiter; (B) het laatste opgeschreven schikkingsbedrag aangeboden door Mastercard ter schikking van het geschil voorafgaand aan de toekenning door de arbiter; of (C) $ 1000.

  5.  Kosten. Indien u arbitrage start in overeenstemming met deze voorwaarden, dan zal Mastercard de door u gemaakte indieningskosten vergoeden, tenzij uw vordering meer dan $ 10.000 bedraagt. In dat geval zal de betaling van eventuele kosten worden besloten op basis van de AAA-regels. Iedere arbitragehoorzitting zal plaatsvinden op een overeen te komen locatie in Westchester County, New York, maar als de vordering $ 10.000 of minder bedraagt, dan kunt u kiezen of de arbitrage plaats zal vinden: (i) alleen op basis van bij de arbiter ingediende documenten; (ii) door middel van een telefonische hoorzitting zonder persoonlijke aanwezigheid; of (iii) middels een persoonlijke hoorzitting zoals vastgesteld door de AAA-regels in de county (of gemeente) waar uw factuuradres zich bevindt. Als de arbiter vaststelt dat ofwel de inhoud van uw vordering ofwel de gewenste compensatie in de eis lichtzinnig is of voor een ongepast doel wordt gedaan (zoals bepaald aan de hand van de standaarden vermeld in de Federal Rule of Civil Procedure 11(b), dan zal de betaling van alle kosten worden bepaald door de AAA-regels. In dat geval stemt u ermee in Mastercard te vergoeden voor alle bedragen die het bedrijf eerder heeft uitgekeerd en die u anderszins verplicht bent te betalen op basis van de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage plaatsvindt, moet de arbiter een onderbouwde geschreven beslissing verstrekken die voldoende uitleg geeft van de essentiële bevindingen en conclusies waarop de beslissing en de eventuele toekenning zijn gebaseerd. De arbiter mag te allen tijde uitspraken doen en geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en vergoeding van kosten of onkosten tijdens de procedure en op verzoek van beide partijen ingediend binnen 14 dagen nadat de arbiter een beslissing ten gronde heeft genomen.

  6.  Geen groepsvorderingen. U EN MASTERCARD KOMEN OVEREEN DAT ELK ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN KAN INSTELLEN TEGEN DE ANDER EN NIET ALS EISER OF ALS LID VAN EEN BEOOGDE GROEPSVORDERING OF VERTEGENWOORDIGDE PROCEDURE. Tenzij zowel u als Mastercard anderszins overeenkomen, mag de arbiter daarnaast alleen de vorderingen van één persoon en niet meer consolideren en niet anderszins enige vertegenwoordigde procedure of groepsvordering voorzitten.

  7.  Aanpassingen in deze arbitragebepaling. Indien Mastercard in de toekomst een verandering aanbrengt in deze arbitragebepaling, anders dan een wijziging in het adres voor kennisgeving van Mastercard, dan kunt u de verandering afwijzen door binnen 30 dagen na de verandering een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres voor kennisgeving van Mastercard, in welk geval uw account bij Mastercard onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u hebt afgewezen, zal overleven.

  8.  Uitvoerbaarheid. Indien artikel 27(f) niet uitvoerbaar mocht blijken of wanneer het gehele artikel 27 niet uitvoerbaar mocht blijken dan zal het hele artikel 27 nietig zijn en, in dat geval, komen de partijen overeen dat de exclusieve jurisdictie en locatie omschreven in artikel 26 van toepassing zal zijn op elke vordering die voortvloeit uit of met betrekking tot deze voorwaarden.

  9.   Consumenten Alleen voor zover u volgens toepasselijk recht wordt gezien als consument wordt u een periode toegekend van één maand na de dag waarop Mastercard schriftelijk het arbitragebeding heeft ingeroepen om aan Mastercard aan te geven dat u wilt dat het geschil in plaats daarvan wordt ingediend bij een rechtbank. In dit geval zal een Nederlandse rechter de niet-exclusieve bevoegdheid hebben om alle geschillen die voortvloeien uit of met betrekking tot deze voorwaarden te beslechten.

 27.  Afstandsverklaring; ongeldigheid

  Verzuim of vertraging van Mastercard om een recht of bepaling van deze voorwaarden of rechten onder de toepasselijke wetgeving uit te oefenen of af te dwingen, zal een afstandsverklaring van (een van) deze bepalingen of rechten betekenen. Indien een arbiter of bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling in deze voorwaarden ongeldig is, komen de partijen overeen dat de arbiter of rechter zal proberen uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en dat de andere bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

 28.  Interpretatie

  De titels van de onderdelen in deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. In deze voorwaarden (a) worden de woorden 'inclusief', 'waaronder' en 'onder andere' geacht te worden gevolgd door de woorden 'maar niet beperkt tot'; (b) betekenen de woorden 'zoals', 'bijvoorbeeld', 'bijv.' en alle afgeleide vormen van die woorden 'als voorbeeld' en de zaken die volgen op deze woorden zullen niet worden beschouwd als een volledige lijst; (c) wordt het woord 'of' gebruikt in de inclusieve betekenis van 'en/of' en zijn de termen 'of', 'een', 'enige' en 'beide' niet exclusief; en (d) woorden in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd. Zaken zullen niet als ambigu worden geïnterpreteerd ten nadele van een party op basis van de claim dat de partij het document heeft opgesteld, tezamen met de daarin gebezigde taal.

 29.  Overdracht

  U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen. Een eventuele voorgenomen overdracht in strijd met het voorgaande zal ongeldig zijn.

 30.  Overmacht

  Mastercard is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet kunnen uitvoeren van de hier uit voortvloeiende verplichtingen als gevolg van een oorzaak buiten de redelijke macht, inclusief, maar niet beperkt tot, telecommunicatie-, stroom- of programmastoringen.