Actievoorwaarden Mastercard-promotie “Passe-partout Hotelnacht”

 

1.         Actievoorwaarden

1.1.      Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op actie “Passe-partout Hotelnacht” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Mastercard Nederland, gevestigd te Amsterdam, Nederland, aan het adres Gustav Mahlerplein 105-115 (hierna: “Mastercard”).

1.2.      De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het betalen met de Mastercard® creditcard.

 

2.         Actieperiode

2.1.      De Actie vangt aan op 6 januari 2020 12:00 uur en eindigt op 12 januari 2020 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na 12 januari 2020 om 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.

 

3.         Deelname

3.1.      Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven en die in het bezit zijn van een Mastercard creditcard op eigen naam. Men kan eenmaal deelnemen aan de Actie.

3.2.      Deelname is uitgesloten voor werknemers (en inwonende partners of familie van werknemers) van Mastercard en door Mastercard bij de organisatie van de Actie ingeschakelde bedrijven.

3.3.      Mastercard is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deze niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel indien zij van mening is dat de deelnemer zich anderszins frauduleus gedraagt.

3.4.      Deelname aan de Actie:

-       Gedurende de Actieperiode kan men zich inschrijven voor de Actie door:

o    Onder de desbetreffende post op Facebook een reactie te plaatsen met een ‘must do’ in Amsterdam én een persoon te taggen met wie zij graag deel willen nemen aan deze actie.

-       Uitsluitend personen die zich via de hierboven genoemde manier, op correcte wijzen hebben meegedaan, doen mee aan de Actie.

 

4.         Prijs

4.1     In het kader van de Actie kan de deelnemer twee passe-partouts winnen voor de Hotelnacht van 18 op 19 januari.  

De prijs bestaat uitsluitend uit het volgende:

·         Twee passe-partouts, waarmee de deelnemer met een +1 bij elk feest wat georganiseerd wordt onder de Hotelnacht naar binnen kan.

Let op: Sommige events vragen een aanmelding als er beperkte beschikbaarheid is, en een paar events hebben bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor een diner, specifieke workshop etc).

Bovenstaande prijselementen zijn indicatief en mogelijk onderhavig aan wijzigingen. Overige kosten (zoals maaltijden, drank, of optionele kosten als een workshop) worden niet vergoed.

De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en is niet inwisselbaar voor geld, waardebonnen of een andere prijs.

4.1.      De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van Mastercard.

 

5.         Aanwijzing en bekendmaking winnaar

5.1.      Een onafhankelijke derde trekt op 13 januari 2020 uit het bestand van deelnemers aan de Actie op onpartijdige wijze 5 winnaars en (op volgorde) 5 reservewinnaars. De getrokken winnaars worden vanaf 13 januari 2020 via een privébericht op Facebook op de hoogte gesteld.

5.2.      Nadat een winnaar op de hoogte is gesteld dat hij/zij een prijs heeft gewonnen, heeft deze 12 uur de tijd om de prijs te accepteren. Onder accepteren wordt verstaan: het per privébericht op Facebook bevestigen dat een winnaar de prijs in ontvangst zal nemen en het ter beschikking stellen van alle benodigde informatie van zowel de winnaar als de door de winnaar gekozen genodigde voor het maken van de reserveringen, zoals vermeld in de Bevestiging. Wanneer de prijs door een winnaar is geaccepteerd, ontvangt een winnaar spoedig meer details over de prijs.

5.3.      Indien een winnaar de prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Mastercard via Facebook (privébericht) contact opnemen met de eerste reservewinnaar. Indien ook de eerste reservewinnaar de prijs niet tijdig accepteert, dan vervalt ook diens recht op de prijs. In dat geval zal OPRG Nederland via Facebook (privébericht) contact opnemen met de volgende reservewinnaar, enzovoort, totdat een reservewinnaar binnen de gestelde termijn de prijs tijdig accepteert. Indien geen van de reservewinnaars het Betalingsbewijs kan leveren en de prijs tijdig accepteert, dan vervalt de prijs aan Mastercard.

5.4.      Over de uitslag wordt via Facebook gecorrespondeerd.

 

6.         Aansprakelijkheid

6.1.      Mastercard is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Mastercard is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.

6.2.      Mastercard besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Mastercard openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Mastercard worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Mastercard doen ontstaan. Voor zover rechtens mogelijk, kunnen noch Mastercard noch instanties die betrokken zijn bij deze Actie aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt in verband met deze Actie.

6.3.      Mastercard is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken in de door Mastercard en/of door derden te verstrekken prijs. Deelname aan de Actie en gebruik maken van de prijs is geheel op eigen risico. Mastercard aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de prijs. De deelnemer erkent dat eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs aan hem ter beschikking zijn gesteld.

6.4.      Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Mastercard gelden eveneens voor door Mastercard ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6.5.      Deelnemer vrijwaart Mastercard van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.

 

7.         Privacy

7.1.      Mastercard Nederland (Gustav Mahlerplein 105-115, 1082 MS, Amsterdam, Nederland) is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van de Actie.

7.2.        De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, meer in het bijzonder voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaar van de Actie, het uitreiken van de prijs en de in artikel 9.2 bedoelde publicatiedoeleinden.

7.3.      Mastercard Nederland verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan andere groepsmaatschappijen van Mastercard Nederland en aan de partij die diensten voor Mastercard Nederland verricht in het kader van de Actie (OPRG Nederland, Prof. W.H. Keesomlaan 4, 1183DJ, Amstelveen) e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Mastercard Nederland verplicht haar dienstverlener om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform diens instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.

7.4.      Mastercard Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de winnaars en reservewinnaars een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het uitreiken van de prijs. Ook wordt de naam van de persoon bekend gemaakt op Facebook en bestaat de mogelijkheid dat beeldopnames van de avond, de winnaars en de genodigden worden gemaakt en gepubliceerd, zoals beschreven in artikel 9.2. Wanneer de deelnemer heeft aangegeven per e-mail aanbiedingen van Mastercard te willen ontvangen, zullen de persoonsgegevens van de deelnemer eveneens worden bewaard met het uitsluitende doel om deze dienst te kunnen leveren.

7.5.      Door het accepteren van deze Actievoorwaarden aanvaardt de deelnemer dat de in het kader van de Actie verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven wordt omschreven.

 

8.         Klachten

8.1.      Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Mastercard, gevestigd te Amsterdam, Nederland, aan het adres Gustav Mahlerplein 105-115. Mastercard zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

 

9.         Overig

9.1.      Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op de Actiesite en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop aan Mastercard Nederland, Gustav Mahlerplein 105-115, (1082 MS) Amsterdam.

9.2.      In het kader van deze Actie zullen Mastercard, Hotelnacht Amsterdam en OPRG Nederland de namen van de winnaars op Facebook zetten en mogelijk beeldopnames maken van de winnaars en hun genodigden. Deze beelden zijn bestemd om te worden gebruikt voor publicitaire doeleinden ter promotie van Mastercard en Hotelnacht.

9.3.      Mastercard is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Mastercard daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Mastercard bekend worden gemaakt op de Mastercard Facebook.

9.4.      Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Mastercard gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

9.5.      Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.6.      Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Versie: 6 januari 2019