Skip to Content

Inleiding

Mastercard Europe SA ("Mastercard" of "We") biedt u www.mastercard.nl (de "Mastercard-website" of de "Website") ter informatie, educatie en vermaak, voor uw persoonlijk gebruik. Het staat u vrij om de Mastercard-website te bezoeken, documenten te downloaden of de Website anderszins te gebruiken. Door uw toegang tot en gebruik van de Mastercard-website gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden"), zonder beperking of voorbehoud. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Mastercard-website.

Inhoud

Recht om de inhoud van de website te gebruiken

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om Inhoud, zoals hieronder gedefinieerd, van de Mastercard-website voor uw eigen persoonlijk gebruik te bekijken, delen, afdrukken of downloaden. Er wordt u geen recht verleend om de Inhoud van de Mastercard-website in licentie te geven, opnieuw te publiceren, te verspreiden, te kopiëren, toe te wijzen, in sublicentie te geven, over te dragen, te verkopen, afgeleide werken voor te bereiden, of de Inhoud voor andere niet-persoonlijke doeleinden te gebruiken. Niets van deze Inhoud mag in enige vorm worden gereproduceerd, of worden opgenomen in een elektronisch of mechanisch systeem voor het ophalen van informatie, behalve voor uw persoonlijk gebruik. U mag de Mastercard-website niet bezoeken of gebruiken op een wijze die de Website of de ondersteunende servers of netwerken kan beschadigen of verstoren, of het gebruik van de Website door anderen te verstoren. Wij verlenen u ook een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink te maken naar de Mastercard-website of enige Inhoud daarvan, zolang de link Mastercard of haar producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, schadelijke of anderszins aanstootgevende wijze weergeeft of suggereert dat uw website, webpagina of content wordt gesponsord of is goedgekeurd door Mastercard.

U mag geen automatische systemen (zoals robots, spiders, etc.) gebruiken om de Website te bezoeken. U stemt ermee in geen persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers van de Website te verzamelen of deze informatie te verkopen of op andere wijze te exploiteren.

Met uitzondering van de beperkte rechten uitdrukkelijk verleend in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Mastercard-website en de Inhoud daarvan voorbehouden aan en eigendom van Mastercard.

MASTERCARD BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, ZONDER KENNISGEVING EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE WEIGEREN AAN IEDEREEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, INCLUSIEF SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF GEBRUIKSRECHTEN.

Wijzigingen van de Mastercard-website en gebruiksvoorwaarden

Mastercard behoudt zich het recht voor om Inhoud, materiaal of informatie op of in verband met deze Website, met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden, op ieder moment en zonder kennisgeving aan u te wijzigen of aan te passen. Mastercard kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Dergelijke herzieningen zijn bindend voor u en daarom moet u regelmatig deze pagina bezoeken om de meest recente Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Inhoud van de Mastercard-website wordt beschermd door toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Alle Inhoud is eigendom van Mastercard of wordt door Mastercard gebruikt onder licentie of met toestemming. Voor alle tekst, opmaak (met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze, coördinatie en weergave van materiaal op de Mastercard-website), afbeeldingen, illustraties, animaties, tools, widgets, applicaties, advertenties, video's, muziek, geluiden, artikelen, kopij, creatieve materialen, foto's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's, en andere materialen en informatie op deze Website (gezamenlijk de "Inhoud") gelden de intellectuele eigendomsrechten van Mastercard, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectieve licentiegevers en licentienemers. Bepaalde functionaliteiten van deze Website kunnen vallen onder of in licentie zijn gegeven onder Amerikaans octrooi (US Patent) nr. 6.091.956. Het is niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, aan te passen, opnieuw te publiceren op andere websites, te framen, deeplinken, wijzigen of anderszins te (her)distribueren, in (sub)licentie te geven of over te dragen. Niets op de Mastercard-website mag worden uitgelegd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om commercieel gebruik te maken van de handelsmerken, intellectuele eigendomsrechten of auteursrechtelijk beschermde materialen van Mastercard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercard. De handelsmerken, logo's, handelsnamen en dienstmerken, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd zijn (gezamenlijk de "Handelsmerken") die worden weergegeven op de Mastercard-website, zijn Handelsmerken van Mastercard en haar partners. Niets op deze Website mag worden uitgelegd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of ander recht om Handelsmerken die op de Website worden weergegeven te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Mastercard of de derde partij die eigenaar is van het Handelsmerk. Amerikaanse Handelsmerken van Mastercard

Ieder ongeoorloofd commercieel gebruik van deze materialen vormt een schending van Mastercard's intellectuele eigendomsrechten en zal worden onderworpen aan alle wettelijke rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan van Mastercard.

Klachten inzake auteursrechten

Bij de exploitatie van de Website kan Mastercard optreden als 'dienstverlener' (zoals gedefinieerd in de DCMA) en diensten aanbieden als online aanbieder van materiaal en links naar websites van derden. Dit houdt in dat door gebruik te maken van de Website mogelijk materiaal van derden, dat geen eigendom is van en niet wordt beheerd door Mastercard, wordt verzonden, bewaard, ingezien of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Mastercard heeft bepaalde wettelijk voorgeschreven procedures vastgelegd ten aanzien van beschuldigingen van schending van het auteursrecht op de Website en heeft een beleid aangenomen dat voorziet in de onmiddellijke verwijdering van content waarvan, of het ontzeggen van toegang aan een gebruiker van wie, wordt vastgesteld dat deze inbreuk maakt op de rechten van Mastercard of van derden, of die anderszins de wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten of deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Als u van mening bent dat er materiaal beschikbaar is via de Website waardoor auteursrecht wordt geschonden, dient u Mastercard hiervan in kennis te stellen door middel van de kennisgevingsprocedure voor vermeende inbreuk volgens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 17 U.S.C. Art. 512(c)(2). Mastercard zal prompt handelen om het vermeende inbreukmakende materiaal te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken en zal daarbij de procedures volgen die in de DMCA worden gespecificeerd om de vordering tussen de kennisgevende partij en vermeende inbreukmaker die het materiaal leverde, op te lossen. U kunt een kennisgeving betreffende inbreuk volgens de DMCA zenden naar: Copyright Agent, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, T.a.v. Juridische Zaken, of naar copywriteagent@mastercard.com.

De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

  1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop naar uw zeggen inbreuk is gemaakt.
  2. Geef aan waar het materiaal, dat naar uw zeggen inbreuk maakt, zich op de Website bevindt, met zodanige informatie dat Mastercard het op de Website kan vinden.
  3. Uw verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet.
  4. Uw verklaring waarin u stelt, op straffe van valsheid in geschrifte, dat (a) de bovenstaande in uw kennisgeving opgenomen informatie juist is, en (b) dat u de eigenaar bent van het betreffende auteursrecht, of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar ervan.
  5. Uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres.
  6. Uw fysieke of elektronische handtekening.

Mastercard kan haar gebruikers informeren over een kennisgeving van inbreuk door een algemene kennisgeving op een van haar websites, een elektronisch bericht naar het e-mailadres van een gebruiker zoals bij haar bekend, of een schriftelijke mededeling per post verzonden naar het fysieke adres van een gebruiker zoals bij haar bekend. Indien u een dergelijke kennisgeving van inbreuk ontvangt, kunt u schriftelijk een tegenkennisgeving sturen naar de betreffende agent. De tegenkennisgeving dient schriftelijk te zijn en de volgende informatie te bevatten:

  1. Uw fysieke of elektronische handtekening.
  2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt, en de locatie van dat materiaal voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk gemaakt.
  3. Een verklaring van u, op straffe van valsheid in geschrifte, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal.
  4. Uw naam, fysieke adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u zich onderwerpt aan de bevoegdheid van een federale rechtbank van het rechtsgebied waaronder uw fysieke adres valt, of, indien uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van elk rechtsgebied waar we gevestigd zijn, en dat u betekening aanvaardt van de persoon die de kennisgeving van vermeende inbreuk heeft gedaan of diens vertegenwoordiger.

Interactieve forums en groepen en feedback

Gebruikersbijdragen en gedrag

Als gebruiker van de Website kunt u commentaar plaatsen, dat kan bestaan uit tekstuele inhoud en mogelijk foto's, video's, afbeeldingen, audiobestanden, andere soorten inhoud of links naar dergelijke inhoud, indien toegestaan door de Website (gezamenlijk "Gebruikersbijdragen" genoemd). U bent zelf verantwoordelijk voor uw Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: de Gebruikersbijdrage uw origineel werk is en dat u beschikt over de nodige licenties, rechten, goedkeuringen en toestemmingen voor het gebruik ervan, en dat u Mastercard machtigt om alle Gebruikersbijdragen te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld zonder geografische of tijdsbeperkingen en zonder vergoeding, en dat u alle benodigde toestemmingen heeft voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van alle persoonlijk identificeerbare informatie, afbeeldingen of gelijkenissen, opgenomen of weergeven in Gebruikersbijdragen om de opname en het gebruik van de Gebruikersbijdragen mogelijk maken op de wijze zoals beoogd door de Mastercard-website en deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat u, als onderdeel van Gebruikersbijdragen, geen materiaal zult plaatsen dat auteursrechtelijk beschermd is, bedrijfsgeheimen betreft of anderszins onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of over toestemming beschikt van de rechtmatige eigenaar en de benodigde toestemmingen heeft van individuele personen wiens persoonlijk identificeerbare informatie in dergelijk materiaal is opgenomen, om het materiaal te plaatsen en om Mastercard alle hierin verleende licentierechten te geven. Bovendien garandeert en verklaart u dat u het bestaan van geregistreerde en aangevraagde octrooien op uw naam die op enige wijze betrekking hebben op uw Gebruikersbijdragen, zult melden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen vertrouwelijke relatie of geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsverplichting bestaat tussen u en Mastercard met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, ongeacht of iets anders wordt vermeld in de Gebruikersbijdragen of gerelateerde materialen.

Eigendom en gebruik van gebruikersbijdragen

U begrijpt dat u door het plaatsen van een Gebruikersbijdrage Mastercard een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, volledige betaalde, onherroepbare, sublicentieerbare, overdraagbare, niet-exclusieve licentie verleent met betrekking tot de Gebruikersbijdrage (inclusief onder auteurs-, octrooi- en handelsmerkrecht), waaronder begrepen het recht om de Gebruikersbijdrage te bewerken, wijzigen en daarvan afgeleide werken te creëren. Voorts staat het Mastercard vrij om concepten of ideeën opgenomen in de Gebruikersbijdrage te gebruiken, met inbegrip van documenten, illustraties, verklaringen, tekeningen, schetsen, tests, weergaves, foto's, opnamen, fragmenten, muziek, audio- en video-opnamen, schijven, in schriftelijke of elektronische vorm, geproduceerd of gemaakt door u als onderdeel van de Gebruikersbijdrage. De licentie geeft Mastercard en door haar aangewezen personen het wereldwijde en eeuwigdurende recht om de Gebruikersbijdrage te reproduceren, andere werken voor te bereiden of te combineren met de Gebruikersbijdrage, en kopieën te wijzigen, vertalen en distribueren, en de afgeleide werken van de Gebruikersbijdrage weer te geven en daarvoor auteursrecht aan te vragen op naam van Mastercard, en te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld. De bovenstaande rechten laten Mastercard en door haar aangewezen personen bijvoorbeeld toe om alleen bepaalde delen van de Gebruikersbijdrage te gebruiken, audiosporen of visuele beelden die u heeft gebruikt opnieuw op te nemen of te wijzigen, de Gebruikersbijdrage te herschrijven en/of andere materialen, gecreëerd door Mastercard of gelicentieerd van anderen, te integreren in uw Gebruikersbijdrage. Als we afgeleide werken creëren van de Gebruikersbijdrage, zullen deze werken eigendom zijn van Mastercard en kunnen wij ze zonder uw toestemming gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Door een Gebruikersbijdrage te maken, doet u afstand van eventuele auteursrechten of morele rechten die ontstaan door onze wijzigingen aan de betreffende Gebruikersbijdrage, of eventuele foto's, opnamen, illustraties, verklaringen of ander werk dat is opgenomen in de Gebruikersbijdrage. U stemt er ook mee in om Mastercard aan te wijzen als uw onherroepelijk gevolmachtigde met betrekking tot de Gebruikersbijdrage, met het recht om documenten op te stellen in naam van en namens u, om te garanderen dat Mastercard de Gebruikersbijdrage waarvoor u een licentie verleent naar eigen inzicht kan gebruiken, om de rechten met betrekking tot enige afgeleide werken gebaseerd op uw Gebruikersbijdragen te beschermen en om de Gebruikersbijdrage te laten verwijderen van andere websites of forums.

Op verzoek van Mastercard dient u een aanvullende licentie te verstrekken, zoals door Mastercard redelijkerwijs noodzakelijk geacht om Mastercard toe te staan om Gebruikersbijdragen naar eigen inzicht te gebruiken en om afstand te doen van uw morele auteursrechten onder deze voorwaarden. Indien Mastercard niet om voornoemde aanvullende licentie verzoekt, dan houdt dit niet in dat Mastercard afstand doet van haar rechten en kan Mastercard op een later moment om een aanvullende licentie verzoeken.

Bijdragen of feedback

Wij kunnen u van tijd tot tijd om feedback vragen over de Mastercard-website en producten en/of diensten van Mastercard. Elke reactie die u plaatst en al het materiaal dat u verstrekt (a) wordt door Mastercard behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden; (b) wordt eigendom van Mastercard en Mastercard is vanaf dat moment en voor altijd de eigenaar van alle (eigendoms)rechten daarop en belangen daarin; en (c) kan door licentiehouders van Mastercard en aan haar gelieerde ondernemingen zonder enige beperking en geheel naar eigen inzicht worden gebruikt, zonder enige verplichting, vergoeding of andere aansprakelijkheid jegens u. Dergelijk gebruik kan voor welk doel dan ook zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot volledige of gedeeltelijke reproductie, openbaarmaking, doorzending, publicatie, uitzending en plaatsing, op elk mogelijk medium en op elke mogelijke wijze, reeds bekend of nog te ontwikkelen, zowel op de Website als anderszins. Er rust op Mastercard geen enkele verplichting om op dergelijke reacties te reageren. Onverminderd het voorgaande is het beleid van Mastercard om geen creatieve ideeën, suggesties of materialen van het publiek met betrekking tot haar producten en diensten ("Bijdragen") te accepteren of in overweging te nemen. U wordt derhalve verzocht op geen enkele wijze, via de Website of anderszins, Bijdragen te sturen aan Mastercard. Mocht u ons, ondanks het verzoek dit niet te doen, toch een Bijdrage sturen, dan wordt deze Bijdrage onmiddellijk het eigendom van Mastercard en is Mastercard vanaf dat moment en voor altijd de eigenaar van alle (eigendoms)rechten daarop en belangen daarin. Voorts staat het Mastercard vrij om Bijdragen te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten. Mastercard zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van het gebruik of de openbaarmaking van een dergelijke Bijdrage of voor gelijkenissen tussen de Bijdrage en mogelijke toekomstige producten en diensten van Mastercard.

Verkopers en aanbiedingen van verkopers

Verkopers kunnen Mastercard bepaalde kortingen of andere voordelen (bijv. gratis levering) bieden op de aankoop van goederen en diensten ("Aanbiedingen"), die beschikbaar zullen zijn op de Mastercard-website. Op deze Aanbiedingen zijn bepaalde voorwaarden van toepassing en deze Aanbiedingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving aan u worden gewijzigd. Mastercard is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden als gevolg van een transactie tussen u en een verkoper met betrekking tot dergelijke Aanbiedingen. Behalve zoals hierin uiteengezet, zijn alle zaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de levering van goederen en diensten, retouren en garanties, uitsluitend tussen u en de betreffende verkoper. U erkent dat de verkopers of de Aanbiedingen die zij op de Website of op hun eigen website doen, niet zijn goedgekeurd of worden gegarandeerd door Mastercard.

Loterijen

We kunnen u van tijd tot tijd informeren over Mastercard-loterijen of andere promoties. Op deze loterijen en promoties zijn de officiële regels of voorwaarden van die loterijen en promoties van toepassing, evenals alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.

Inhoud van derden en links naar andere websites

De Mastercard-website kan inhoud van derden bevatten en links naar andere websites die onafhankelijk zijn van deze Website. Inhoud van derden en links naar andere websites worden uitsluitend opgenomen ten behoeve van de gebruiker en houden geen goedkeuring of garantie van Mastercard in. Bovendien is Mastercard niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie door derden verstrekt, of de producten of diensten aangeboden of verkocht op gelinkte websites. U bent volledig verantwoordelijk voor uw gebruik van informatie van derden. Alle overeenkomsten, transacties of afspraken tussen u en een dergelijke derde gaat u geheel voor eigen risico aan. Als u klikt op een link naar een website van derden, verlaat u de Mastercard-website. Persoonsgegevens die u op de andere website verstrekt worden niet verzameld of beheerd door Mastercard; hierop zijn de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden van de betreffende website van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van de betreffende website door te lezen voor meer informatie over het toepasselijke privacybeleid.

Privacyverklaring

Mastercard is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van degenen die onze websites bezoeken en gebruikmaken van de daarop aangeboden programma's en informatie. De Mastercard Global Privacy Policy (zie de link hieronder) beschrijft wat u kunt verwachten wanneer u zich aanmeldt voor een van onze programma's of gewoon de Mastercard-website bezoekt. Verschillende of programmaspecifieke privacyverklaringen kunnen van toepassing zijn op onze landspecifieke of programmaspecifieke pagina's. Klik op de link onderaan op elke pagina voor de toepasselijke privacyverklaring.Klik hier voor de Mastercard Global Privacy Policy.

Vrijwaring

U stemt ermee in Mastercard en haar zakelijke partners, personeel en gelieerde ondernemingen te vrijwaren en te verdedigen tegen aansprakelijkheid, verliezen, vorderingen en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, in verband met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website. U vrijwaart Mastercard tegen iedere vordering, rechtszaak of procedure die wordt gevoerd tegen Mastercard voortvloeiend uit of in verband met de schending van het auteursrecht, een ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden die zijn opgenomen in uw Gebruikersbijdragen en/of een andere schending van een wet of inbreuk op contractuele verplichtingen in verband met de Gebruikersbijdragen. U vrijwaart Mastercard tegen alle vorderingen, schadevergoedingen en kosten die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik, de beschikking, de reproductie, de publicatie of de openbare communicatie van de Gebruikersbijdragen.

Afwijzing van garanties

Hoewel Mastercard in redelijkheid tracht ervoor te zorgen dat al het materiaal op de Website juist is, kan dit niet worden gegarandeerd. Mastercard aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de op deze Website opgenomen informatie.

DE MASTERCARD-WEBSITE EN ALLE INHOUD DIE U TER BESCHIKKING WORDT GESTELD VIA DE WEBSITE, WORDEN AAN U VERSTREKT 'ZOALS ZE ZIJN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM/NIET-INBREUK, KWALITEIT VAN INFORMATIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INFORMATIE DIE U VIA DE WEBSITE VAN MASTERCARD VERKRIJGT, SCHEPT GEEN GARANTIE DIE NIET NADRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. MASTERCARD WIJST ZONDER BEPERKING ALLE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID EN HET STORINGSVRIJ FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE. MASTERCARD GARANDEERT OOK NIET DAT GEBREKEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE MASTERCARD-WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS VOOR UW EIGEN RISICO. INHOUD VAN DEZE WEBSITE, GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE VERKREGEN, WORDT VERSTREKT OP UW EIGEN RISICO, EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE MOGELIJK HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN COMPUTERVIRUSSEN. NB: IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN WORDT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE UITZONDERINGEN ZIJN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

Afwijzing van schade en beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS MASTERCARD OF EEN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ZAAKSCHADE, VERLIES VAN GEBRUIK, GEDERFDE OMZET, ECONOMISCHE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, ONGEACHT DE AARD VAN DE VORDERING (INCLUSIEF, MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELING), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW BEZOEK AAN OF GEBRUIK VAN DE MASTERCARD-WEBSITE, ZELFS ALS MASTERCARD OF HAAR ZAKELIJKE PARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES ZIJN GEWEZEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MASTERCARD TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN INGESTELDE VORDERINGEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DOOR U BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE OF DEELNAME AAN EEN ACTIVITEIT VERBAND HOUDEND MET DE MASTERCARD-WEBSITE, INDIEN VAN TOEPASSING, OF HONDERD DOLLAR ($100), AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG LAGER IS. TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS WELLICHT NIET VAN TOEPASSING OP U.

Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing op overeenkomsten tussen Mastercard en houders van betaalkaarten

Mastercard is een toonaangevende aanbieder van betalingsdiensten. Mastercard is geen financiële instelling en geeft geen creditcards, debitcards, cheques of betaalkaarten uit. Uw relatie met betrekking tot Mastercard-betaalkaarten is met de uitgevende bank of financiële instelling, en niet rechtstreeks met Mastercard. Eventuele vragen of problemen met betrekking tot uw Mastercard-betaalkaart of kaarthouderrekening moeten worden gericht aan de bank of financiële instelling die de betreffende kaart aan u heeft uitgegeven en niet aan Mastercard. Hoewel Mastercard een relatie heeft met de uitgevende bank of financiële instelling, heeft die relatie geen betrekking op individuele kaarthouders of betaalkaartrekeningen.

De Mastercard-website wordt geëxploiteerd door Mastercard en aan haar gelieerde ondernemingen.

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat New York, Verenigde Staten, zonder toepassing van de beginselen van conflictenrecht. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle vorderingen of geschillen direct of indirect voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website bij uitsluiting zullen worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in New York, Verenigde Staten. U aanvaardt hierbij en onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken met betrekking tot alle vorderingen of geschillen die verband houden met de Mastercard-website, uw toegang of gebruik daarvan, of deze Gebruiksvoorwaarden, en extraterritoriale betekening.

Op inhoud en software van de Mastercard-website kunnen Amerikaanse exportregels en de importregels van andere landen van toepassing zijn. Waar het gaat over uw gebruik van de Mastercard-website, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke export-, herexport- en importregulerende wetgeving en regelgeving van alle toepasselijke rechtsgebieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot wet- en regelgeving van het Amerikaanse Department of Commerce, Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774, de International Traffic in Arms Regulations, landspecifieke economische sanctieprogramma's aangenomen door het Office of Foreign Assets Control en export- en importregulerende wetgeving en regelgeving van andere landen. Het is verboden direct of indirect inhoud of software van deze Mastercard-website te gebruiken, distribueren, verzenden of over te dragen, hetzij rechtstreeks via een product of via materialen, producten, software of andere technische informatie waarin inhoud of software van deze Website is verwerkt, tenzij in overeenstemming met alle toepasselijk export- en importwetgeving en regelgeving van alle relevante rechtsgebieden.

Het is u niet toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen. Mastercard mag de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen rechten en verplichtingen te allen tijde overdragen. Indien een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt dat deel of die bepaling gescheiden van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt hierdoor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Mastercard met betrekking tot het onderwerp ervan, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald hierin. Bepaalde bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld door middel van daartoe bestemde kennisgevingen of voorwaarden die zijn opgenomen op bepaalde pagina’s, applicaties, tools of andere materialen waartoe u binnen deze Website toegang heeft. Het niet afdwingen van naleving van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van aanvullende voorwaarden door Mastercard houdt niet in dat daarmee afstand wordt gedaan van haar recht alsnog naleving van de betreffende bepaling af te dwingen. Deze Gebruiksvoorwaarden en bijbehorende documenten kunnen ook worden aanvaard in elektronische vorm (bijv. door middel van het op elektronische of andere wijze uitdrukken van akkoord) en uw aanvaarding daarvan wordt geacht bindend te zijn tussen u en Mastercard. U verklaart hierbij, zonder beperking, dat u de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden en bijbehorende documenten niet zult betwisten.

Klantenservice en contact
Mastercard Europe SA
198/A Chaussee de Tervuren
1410, Waterloo
België
Tel: +32 2 352 5111