Mastercard - Wereldwijde Privacyverklaring

Ingangsdatum: 17 februari 2017

Mastercard International Incorporated en de aan haar verbonden ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "Mastercard") respecteren uw privacy. In deze Wereldwijde Privacyverklaring geven wij aan welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen, waar wij deze gegevens voor gebruiken, met wie wij deze gegevens delen en welke keuzes u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. Daarnaast geven wij een omschrijving van de maatregelen die wij nemen ter bescherming van de veiligheid van uw gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

In het onderdeel "Contact opnemen" staat vermeld welke Mastercard-ondernemingen verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de in deze Wereldwijde Privacyverklaring omschreven doeleinden.

Als gevolg van lokale praktijken en wettelijke eisen kunnen onze privacypraktijken van land tot land waarin wij actief zijn verschillen.

Klik op een van onderstaande links om direct naar dat onderwerp te springen:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Mastercard kan uit verschillende bronnen gegevens over u verkrijgen. 

Als verwerker van betalingstransacties en aanbieder van daaraan verbonden diensten ontvangen wij in verband met uw betalingstransacties in beperkte mate persoonsgegevens over u van financiële instellingen, handelaren en andere ondernemingen.

In dit kader ontvangen wij uw creditcardnummer, de naam en het adres van de handelaar en de datum en het totaalbedrag van de transactie. Overigens hebben wij voor het verwerken van betalingstransacties de naam van de kaarthouder noch andere contactgegevens nodig.

Daarnaast kunnen wij informatie over u verkrijgen van bedrijven die gebruikmaken van andere Mastercard producten of diensten, of die dit gebruik faciliteren, alsmede uit openbaar toegankelijke informatiesystemen.

Verder kunt u ervoor kiezen om ons op verschillende manieren rechtstreeks van informatie voorzien, zoals: (i) op onze websites, (ii) in reactie op marketing- en andere berichten van ons, (iii) via sociale media, (iv) door een Mastercard product of dienst af te nemen, (v) door te reageren op of deel te nemen aan een aanbieding, programma of promotionele actie, of (vi) in het kader van een bestaande of potentiële zakelijke relatie of dienstbetrekking met ons. Daarnaast kunt u derden toestemming verlenen voor het aan ons bekendmaken van door die derden over u verzamelde informatie.

Tot de soorten persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen of die u met ons kunt delen behoren:

 • Contactgegevens (zoals naam, correspondentie- of e-mailadres, telefoonnummer);
 • Zakelijke contactgegevens (zoals functienaam, afdeling en naam organisatie);
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Gegevens over uw betaalrekening;
 • Contactgegevens van vrienden of anderen met wie u wilt dat wij contact opnemen;
 • Door u aangeleverde content (zoals foto's, artikelen, commentaar);
 • Door u via sociale media beschikbaar gestelde of in het kader van lidmaatschappen aan derden aangeleverde content;
 • Uniek identificatienummer mobiele telefoon;
 • Geolocatiegegevens;
 • Overige gegevens (zoals winkelgewoontes en -voorkeuren, taalvoorkeur, leeftijd, geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat).

Telkens wanneer u klikt op onze advertenties, gebruikmaakt van onze apps, onze websites en webpagina's bezoekt of andere digitale middelen gebruikt, verzamelen wij, onze dienstenleveranciers en onze partners op geautomatiseerde wijze bepaalde gegevens, onder meer door gebruik te maken van cookies en web beacons. Tot de op deze wijze verzamelde gegevens behoren mogelijk: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL's en gegevens over uw gebruik van onze digitale middelen. Een “cookie” is een tekstbestandje dat door een webserver op de harde schijf van een computer wordt geplaatst. Een “web beacon,” ook wel Internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie terug te sturen naar een webserver.

Wij kunnen op onze websites en apps gebruik maken van door derden aangeboden webanalysediensten, zoals die van Adobe Omniture. De ondernemingen die deze webanalysediensten leveren, maken daarbij gebruik van cookies en web beacons, die ons in staat stellen te analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

Daarnaast kunnen wij, onze dienstenleveranciers en onze partners gegevens over uw activiteiten op onze websites en apps verzamelen om deze te gebruiken om u op uw persoonlijke interesses afgestemde content en advertenties aan te bieden. De voor deze doeleinden verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld bijzonderheden bevatten over specifieke webpagina's of advertenties die u op onze websites hebt bekeken of over de handelingen die u op onze websites en apps verricht. In het onderdeel “Uw rechten en keuzes” van deze Wereldwijde Privacyverklaring treft u meer informatie aan over de mogelijkheid om op elk gewenst moment het gebruik van uw online zoekgedrag voor gedragsgerichte reclamedoeleinden uit te schakelen (“opt out”) of te beperken.

Terug naar boven

 

Hoe gebruiken wij de persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de over u verzamelde persoonsgegevens gebruiken om:

 • uw betalingstransacties te verwerken (inclusief machtiging, clearing, terugboekingen en andere aanverwante activiteiten met betrekking tot geschillenbeslechting);
 • bescherming te bieden tegen fraude, onbevoegde transacties, vorderingen en andere aansprakelijkstellingen en deze te voorkomen en blootstelling aan risico's en de kwaliteit van de franchise te beheersen voor wat betreft de integriteit en veiligheid van ons betalingsnetwerk;
 • accounts bij ons aan te maken en te beheren en te reageren op uw verzoeken om inlichtingen;
 • producten, diensten, aanbiedingen, programma's en promotionele acties van Mastercard, haar uitgevers, verkrijgenden, handelaren en partners (inclusief prijsvragen, loterijen en andere marketingactiviteiten) aan te bieden, uit te voeren en daarover met u te communiceren;
 • Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren van onze communicatie, het bepalen en optimaliseren van de effectiviteit van onze reclames en advertenties, het analyseren van onze producten, diensten, websites, apps en andere digitale bestanden, het verbeteren van de functionaliteit van onze websites apps en andere digitale bestanden, alsmede het uitvoeren van activiteiten op het gebied van boekhouding, interne controle, facturering, afstemming en incasso)
 • bedrijvengidsen te publiceren (die zakelijke contactgegevens kunnen bevatten);
 • onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, evalueren en verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren van onze communicatie, bepalen en vergroten van de effectiviteit van onze advertenties, analyseren van onze producten, diensten, websites, apps en overige digitale middelen, faciliteren van de functionaliteit van onze websites, apps en overige digitale middelen en het uitvoeren van administratieve, controle-, facturerings-, afstemmings- en inningsactiviteiten);
 • persoonsgegevens te anonimiseren en geaggregeerde dataverslagen met geanonimiseerde gegevens op te stellen en te verstrekken (die onder meer de volgende informatie kunnen bevatten: compilaties, analyses, analytische en voorspellende modellen en regels en overige geaggregeerde verslagen) om onze uitgevende en verkrijgende instellingen, handelaren en overige klanten en partners te adviseren over historische en mogelijke toekomstige uitgavenpatronen, fraude en overige inzichten die uit deze gegevens afgeleid kunnen worden;
 • uw belangstelling in een dienstverband bij Mastercard te beoordelen en contact met u op te nemen over een mogelijk dienstverband;
 • toe te zien op naleving van onze gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke rechten;
 • zoals voorgeschreven kan zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving of rechterlijke beschikking of op verzoek van een overheidsinstelling die rechtsmacht heeft of opeist over Mastercard of een aan haar verbonden onderneming;
 • industrienormen en ons beleid na te leven.

Verder kunnen de gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden, waarover op het moment van verzamelen nadere informatie wordt verstrekt.

Terug naar boven

 

Welke persoonsgegevens worden door ons gedeeld

Wij verkopen geen persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en verstrekken deze niet beschikbaar derden, tenzij anders aangegeven in deze Wereldwijde Privacyverklaring of tenzij wij op het moment van het verzamelen ervan dit aan u kenbaar maken.

Wij kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens delen met aan ons verbonden ondernemingen, financiële instellingen en andere instellingen die betaalkaarten uitgeven of betalingstransacties uitvoeren en aan handelaren. Deze persoonsgegevens worden gedeeld ten behoeve van de verwerking van betalingstransacties en het uitvoeren van andere handelingen waarom u hebt verzocht. Ook kunnen wij deze persoonsgegevens delen met instellingen die bijdragen aan het voorkomen van fraude met betaalkaarten, om betalingstransacties te beschermen tegen fraude en om de veiligheid van transacties en ons betalingsverwerkingssysteem te waarborgen. In dit kader kunnen wij bijvoorbeeld informatie verstrekken aan uitgevers van betaalkaarten over transacties van hun kaarthouders die zijn verwerkt door Mastercard.

Daarnaast kunnen wij, na daarvoor van u toestemming te hebben verkregen, uw persoonsgegevens delen met derden. Waar Mastercard optreedt als dienstverlener van derden kunnen wij hen persoonsgegevens verstrekken die wij namens hen hebben verzameld.

Wij kunnen tevens gegevens delen met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Deze dienstverleners worden uitsluitend door ons gemachtigd om de gegevens te gebruiken of te verstrekken voor zover dit nodig is om namens ons diensten te kunnen verlenen of voor zover wettelijk is voorgeschreven. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht de privacy en beveiliging van de door hen namens ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de Mastercard groep van ondernemingen geeft Mastercard persoonsgegevens door met inachtneming van de voorwaarden van deze Wereldwijde Privacyverklaring dan wel de op het moment van verzameling van de gegevens aan u bekendgemaakte voorwaarden (bijv. via een op een specifiek programma betrekking hebbende privacyverklaring). 

U wordt op onze websites de mogelijkheid geboden bepaalde functies te gebruiken die toegankelijk zijn via of waarvoor wij samenwerken met andere ondernemingen die niet zijn verbonden aan Mastercard. Deze functies, waartoe o.a. sociale netwerk- en geolocatie-instrumenten behoren, worden beheerd door derden, zoals beheerders van sociale netwerken, en worden duidelijk als zodanig aangewezen. Het is deze derden toegestaan persoonsgegevens te gebruiken of delen conform hun eigen privacybeleid. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen alvorens van deze functies gebruik te maken.

Wij kunnen informatie over u verstrekken (i) als wij hiertoe wettelijk of op grond van een juridische procedure verplicht zijn, (ii) als wij menen dat bekendmaking noodzakelijk is om (financiële) schade te voorkomen, of (iii) in verband met een onderzoek naar vermoede of feitelijke frauduleuze of onwettige praktijken.          

Wij behouden in geval van de verkoop of overdracht van onze onderneming of bedrijfsmiddelen, of een deel daarvan, het recht voor de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben mede door te geven. In geval van dergelijke verkoop of overdracht leveren wij een redelijke inspanning om de verkrijger de verplichting op te leggen de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Wereldwijde Privacyverklaring. Na een dergelijke overdracht of verkoop kunt u contact opnemen met de partij aan wie wij uw persoonsgegevens hebben overgedragen, indien u vragen heeft over de verwerking van deze gegevens.

Terug naar boven

 

Uw rechten en keuzes
U beschikt ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben over bepaalde rechten.  Ook bieden wij u bepaalde keuzes aan over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij met u communiceren.

U hebt de mogelijkheid om geen persoonsgegevens aan Mastercard te verstrekken door geen betalingstransacties uit te voeren. Ook hebt u de mogelijkheid te weigeren rechtstreeks gegevens aan ons te verstrekken. Als u echter besluit geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunt u wellicht niet gebruikmaken van het gehele scala aan Mastercard producten en diensten en is het wellicht niet mogelijk voor ons om u informatie te verstrekken over producten, diensten en promotionele acties.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet op geautomatiseerde wijze te laten verzamelen en gebruiken wanneer u onze websites bezoekt (“opt out”). In bepaalde rechtsgebieden kunt u deze keuze aangeven in de Cookie Toestemming-instelling in de rechterbenedenhoek van Mastercard websites. Uw browser kan u vertellen hoe u in kennis gesteld kunt worden over het plaatsen van bepaalde soorten cookies en hoe u dit kunt uitschakelen. Op bepaalde Mastercard websites worden daarnaast andere keuzemogelijkheden aangeboden met betrekking tot het gebruik van cookies. Wij maken u er wel op opmerkzaam dat het zonder cookies wellicht niet mogelijk is van alle functies van onze websites of online services gebruik te maken.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet op geautomatiseerde wijze te laten verzamelen en gebruiken wanneer u websites van derden bezoekt of klikt op onze advertenties. Wij kunnen voor het aanbieden van advertenties op de websites van derden dienstverleners inschakelen. Deze advertenties kunnen specifiek op u zijn afgestemd op basis van gegevens die wij (en onze partners) over u hebben verzameld op onze websites en apps. Daarnaast kunnen sommige van onze dienstverleners en partners informatie verzamelen over uw online-activiteiten gedurende een bepaalde periode en op websites van derden om op u afgestemde advertenties aan u aan te bieden. Mastercard-advertenties gaan in sommige gevallen vergezeld van iconen waarmee de klant (i) meer te weten kan komen over hoe zijn/haar gegevens worden gebruikt en (ii) keuzes kan maken over het gebruik van zijn/haar gegevens. Klik hier of, indien van toepassing, op het icoon bij een advertentie die aan u is gericht voor meer informatie over hoe u het gebruikmaken van uw surfgedrag voor het maken van op u afgestemde advertenties kunt uitschakelen of beperken.

U kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen marketing e-mails van ons wenst te ontvangen door te klikken op de "unsubscribe"-link in de betreffende e-mails die u van ons ontvangt of door op de hieronder aangegeven wijze contact met ons op te nemen. U kunt ook aangeven dat u geen marketing e-mails van Mastercard wenst te ontvangen door hier te klikken.

Zoals eerder aangegeven kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren om deze te gebruiken voor data analyse. Klik hier om deze anonimisering uit te schakelen.

Indien uw werkgever persoonsgegevens van u aan Mastercard verstrekt, hebt u mogelijk bepaalde keuzes ten aanzien van het gebruik van de persoonsgegevens of de bekendmaking daarvan door Mastercard. Neem contact op met uw werkgever voor informatie over deze keuzes en om door te voeren.

U kunt, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, te allen tijde uw eerder aan ons verleende toestemming intrekken of om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waarna wij in het vervolg met uw gewijzigde voorkeuren rekening houden. Het intrekken van uw toestemming aan Mastercard om uw persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, kan echter wel tot gevolg hebben dat u niet meer kunt profiteren van bepaalde Mastercard producten of diensten.

U hebt het recht, met inachtneming van het toepasselijke recht: bevestiging te krijgen van het feit dat wij persoonsgegevens van u bezitten, toegang te krijgen tot en informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u bezitten, afschriften te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bezitten, de persoonsgegevens aan te passen of te corrigeren, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en, indien van toepassing, de gegevens te laten blokkeren, anonimiseren of te wissen. In bepaalde gevallen kan het recht op toegang tot persoonsgegevens beperkt zijn op grond van de lokale wetgeving. Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de hieronder aangegeven wijze.

Voor het wijzigen van uw voorkeuren of om u te laten uitschrijven van onze mailinglijsten, of voor het indienen van een verzoek tot toegang of het bijwerken, corrigeren of wissen van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op de hieronder aangegeven wijze.

Wij verzoeken u om, indien wij niet beantwoorden aan uw verwachtingen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een klacht hebt over onze privacypraktijken, daarover contact met ons op te nemen om ons in de gelegenheid te stellen het probleem te verhelpen. U kunt contact met ons opnemen op de hieronder in het onderdeel “Contact opnemen” aangegeven wijze. Om ons te helpen uw verzoek te behandelen vragen wij u ons alle bijzonderheden over het probleem op te geven. Wij proberen klachten tijdig in behandeling te nemen en u daarover te berichten.

Alvorens u ons gegevens of materiaal verstrekt die betrekking hebben op een andere persoon, dient u zich ervan te vergewissen dat het verstrekken aan ons en ons verdere gebruik daarvan - zoals van tijd tot tijd aan u gecommuniceerd - overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is; zo dient u, afhankelijk van het toepasselijke recht, de betreffende persoon over het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens adequaat in kennis te stellen en zijn/haar toestemming daarvoor te verkrijgen.

Terug naar boven

 

Internationale doorgifte van gegevens

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen doorgeven aan partijen in andere landen dan waarin deze gegevens zijn verzameld, waaronder de Verenigde Staten. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens oorspronkelijk heeft verstrekt. Wanneer wij uw gegevens doorgeven aan andere landen, worden deze gegevens beschermd op de wijze als omschreven in deze Wereldwijde Privacyverklaring of zoals anderszins aan u bekendgemaakt op het moment van het verzamelen van de gegevens (bijv. via een privacyverklaring die specifiek betrekking heeft op een bepaald programma).

Mastercard is wereldwijd actief. Om onze diensten te kunnen aanbieden kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens door te geven aan meerdere andere landen, waaronder de Verenigde Staten waar wij ons hoofdkantoor hebben. Wij voldoen aan alle toepasselijke wettelijk voorschriften die afdoende waarborg bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland. 

In het bijzonder hebben wij bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, “BCRs”) opgesteld en geïmplementeerd, waarvan de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EEA hebben vastgesteld dat ze een passend beschermingsniveau bieden voor de persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken. Een kopie van onze BCRs vindt u hier.

Terug naar boven

 

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard en beschermd

De veiligheid van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor Mastercard. Wij zien erop toe dat de door ons verzamelde informatie wordt beschermd. Wij hebben verschillende administratieve, technische en fysieke waarborgen getroffen om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die door ons worden verzameld te beschermen tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Op verschillende van onze websites waar vandaan persoonsgegevens worden doorgegeven, wordt gebruikgemaakt van SSL-versleuteling.

Mastercard bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor zo lang als dit nodig is voor het vervullen van het doel waarvoor ze worden verzameld, tenzij anders voorgeschreven of toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Wij hebben maatregelen getroffen om persoonsgegevens te vernietigen of permanent te de-identificeren  indien dit wettelijk verplicht is of indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

Terug naar boven

 

Koppelingen naar andere websites

Voor uw gemak en informatie kunnen onze websites koppelingen bevatten naar andere websites. Deze websites worden mogelijk onafhankelijk van Mastercard geëxploiteerd. Op de websites waarnaar een koppeling is opgenomen kunnen andere privacyverklaringen of een ander privacybeleid van toepassing zijn; wij raden u ten zeerste aan deze te raadplegen als u dergelijke websites bezoekt. Voor zover door u bezochte websites waarnaar een koppeling is opgenomen niet het eigendom zijn van of waarover niet de zeggenschap wordt uitgeoefend door Mastercard, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de privacypraktijken van deze websites.

Terug naar boven

 

Wijzigingen in deze Wereldwijde Privacyverklaring

Deze Wereldwijde Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder nadere aankondiging aan u worden aangepast in reactie op wijzigingen in de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Ingrijpende wijzigingen in de Wereldwijde Privacyverklaring worden op prominente wijze op de betreffende websites kenbaar gemaakt; tevens wordt in de kop van de Verklaring de datum van de meest recente wijziging vermeld. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat wij u om toestemming verzoeken alvorens de Wereldwijde Privacyverklaring te herzien.

Terug naar boven

 

Hoe kunt u contact opnemen met ons
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Wereldwijde Privacyverklaring of over de privacypraktijken van Mastercard, of als u de aan ons verstrekte persoonsgegevens of voorkeuren wilt bijwerken, dan kunt u daarvoor hier klikken. U kunt ook een e-mail sturen aan: privacyanddatausage@mastercard.com of ons schrijven op het volgende adres: 

Global Privacy Officer 
Mastercard International Incorporated        
2000 Purchase Street             
Purchase, New York 10577    
Verenigde Staten

Indien u gevestigd of woonachtig bent in de EER of Zwitserland, is de onderneming die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens mogelijk Mastercard Europe sprl. Indien u gevestigd of woonachtig bent in de EER of Zwitserland, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres: privacyanddatausage@mastercard.com; of ons schrijven op het volgende adres:              

Global Privacy Officer 
Mastercard Europe sprl         
Chaussée de Tervuren 198A 
B-1410 Waterloo            
België
***